Die Volksverootmoedigingsaksie. Ons Volk het van God en sy Woord afgedwaal.

SMS Geestelike Boodskappe

bidsaam
© Kopiereg - Bidsaam : Afstanddoening : Ontwerp
Ons stuur gereeld geestelike boodskappe per SMS aan belangstellendes.
Indien u nie tans ons SMS boodskappe ontvang nie en dit graag sou wou ontvang, stuur gerus ‘n e-pos met u selnommer na vva@bidsaam.co.za en ons plaas u op die SMS verspreidingslys.
Boodskappe
Die meeste van ons het een of meer gelofte of belofte aan die HERE gemaak. Dit kan ‘n huweliksbelofte, ‘n doopbelofte of ander belofte wees. Mag ons volgens Ps: 61:9 hierdie beloftes dag ná dag betaal. Ons voorvaders het egter ‘n Gelofte aan die HERE by Bloedrivier gamaak en elkeen van ons daartoe verbind. Mag ons hierdie Gelofte eersdaags nakom en die belangrike deel dat ons dit aan ons kinders sal oordra, getrou sal doen volgens hierdie deel van die Gelofte: ….en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte… [01.12.2017] Hierdie gebod in die 10 gebooie het ‘n belofte en dit bly ons verantwoordelikheid. As kinders moet ons aan hulle eer betoon solank as wat hulle leef en hierby ingesluit is uiteraard ook ons maatskaplike verantwoodelikheid, nl om toe te sien dat ons ouers deurgaans wanneer hulle oud is nie in verwaarlosing en/of eensaamheid verval nie. In hoe ‘n mate die toestand in ons land toegeskryf kan word aan hierdie nie-nakoming van die gebod kan wel gevra word, aangesien baie van ons ouers hulle juis in hierdie omstandighede bevind. Eksodus 20:12 [25.10.2017] Die bevestiging wat Jesus in hierdie versie in Mark 11:24 gee, bly ons versekering dat as ons inderdaad glo, ons sal ontvang wat ons vra. Dit beteken dat die gebed sonder geloof niks beteken nie. Die HERE vereis volle geloofsvertroue van Sy volgelinge wanneer hulle Hom iets in gebed vra. Daar word baie gebid vir die land en ons volk vir geestelik herlewing wat voorafgegaan moet word met ware en opregte verootmoediging. Daar word ook vir geregtigheid, wet en orde, en baie ander dinge gebid en die sensitiewe waarnemer kan reeds beantwoording van die gebede waarneem. Miskien nie soos ons dit graag sou wou hê nie. Ons moet in hierdie opsig leer om in Sy wil te berus. [18.09.2017] Ons wil dikwels die stryd op vleeslike vlak voer en besef nie dat God in beheer en instaat is om vestings neer te werp nie (2Kor. 10:4). Ons beleef inderwaarheid dat Hy besig is om vestings neer te werp en baie van ons neem dit nie sodanig waar nie. Hy bly getrou. Ons eie getrouheid word deur Hom vereis en laat ons nie daarin verslap nie. [31.07.2017] Verdeeldheid in ‘n gesin, gemeenskap of volk is vernietigend. Dit is tans waarskynlik die enkele grootste probleem in ons land. Laat ons almal waak daarteen om nie op enige manier verdeeldheid te saai nie. [19.05.2017] Ons beleef tye van onsekerheid, onrus en spanning. Ons troos is dat God in beheer is en as ons tot inkeer kom en ons bekeer, dan kan ons tye van verkwikking van die aangesig van die HERE beleef. Mag dit in hierdie dae ‘n werklikheid in elkeen van ons lewe wees of word, sodat genesing in ‘n siek land en wêreld kan plaasvind. (Hand 3:19). [14.04.2017] Wie vader of moeder (seun of dogter) bo My liefhet, is My nie waardig nie (Mat.10:37). Wanneer Christus toewyding en liefde vir Hom vereis, beteken dit alles. In die volkome huisgesin is dit egter moontlik omdat elkeen hierdie eis behoort te verstaan. [09.03.2017] As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die Here die stad nie bewaar nie,…(Ps.127:1). Hierdie waarheid word dikwels uit die oog verloor en kan ons nie verstaan wanneer dinge binne die huisgesin, gemeente en volk nie uitwerk en volgens beplanning verloop nie. Laat ons weereens besef dat alles wat ons aanpak en beplan met die HERE as enigste fondament gedoen moet word. [25.01.2017] Diegene van ons wat ons met die Gelofte van Bloedrivier en ander geloftes vereenselwig het sopas weer die geleentheid gehad om ,te betaal’. Ons moet nie nalaat om alle beloftes wat gemaak is, na te kom nie. Kyk gerus na Jan van Riebeeck se gebed, sy Gelofte van 6 April 1654, die Bloedriviergelofte (1838) en die Paardekraalgelofte (1880). Inderdaad ‘n volk wat uit ‘n Christelike embrio gebore is. In FA Venter se boek Golfteland verwoord hy Sarel Cilliers se kommer oor die hou van die Gelofte deur die nageslag, soos volg: ,,As die nageslag die gelofte nie in ere hou nie, sal Hy dit nie teen hulle in rekening bring en hulle oorlewer aan die swart geweld wat ons nou aandurf nie?” [22.12.2016] Efes. 6:11 kan nie te veel beklemtoon word nie. Ons beleef dit toenemend op ‘n daaglikse basis en ons moet ernstig waak daarteen dat ons nie deur die wêreldstroom meegesleur en eendag lou bevind sal word nie. Sy genade en ons toewyding aan Hom sal ons hierteen bewaar. Sy volle wapenrusting is waarheid, geregtigheid, die bereidheid vir die evangelie van vrede, geloof, verlossing, die woord van God en bid in die Gees… (Efes. 6:13-18). Lees dit gerus. [30.11.2016] Waar daar tans oproepe tot ware en opregte verootmoediging gemaak en kerklike en ander byeenkomste gehou word, gee 2 Kor 7:10 ‘n duidelike riglyn oor die gevolg van ware droefheid, hartseer of spyt, naamlik ‘n onberoulike bekering tot redding. Die res van die vêrs sê egter dat die droefheid van die wêreld werk die dood. Die opregtheid van verootmoediging kan derhalwe nie oorbeklemtoon word nie. Dit moet ‘n voortdurende proses van opregte oorgawe aan die HERE wees wat in ons lewensstyl waargeneem word. [19.11.2016] Hierdie versoek of eerder opdrag aan Timotheus (2:8) is nog net so van toepassing op ons as individu maar ook as volk wat met ‘n diepe introspeksie sal moet toegee dat dit nie meer toegewy nagekom word nie. Die tyd hiervoor is oorryp. Word daarom deel van die Verootmoedigingsgebedsvereniging. [27.10.2016] In 1 Tim 3 vers 4 word daar na die huisgesin verwys. ‘n Gedissiplineerde kind is ‘n gelukkige kind en die manne het hierdie Godgegewe verantwoordelikheid. Dit geld vir alle opsienersampte. Lees gerus 1 Tim. 3 in die verband. [08.10.2016] Die waarde van ‘n volledige en gelukkige gesin kan nie bereken word. Dit is dié bousteen van ‘n volk. Die moeder is die persoon wat die gesin bymekaar hou, daarom is haar waarde vêr bo dié van korale. [14.09.2016]  In die Beloofde land bring Josua die volk Israel met sy laaste woorde voor ‘n definitiewe keuse naamlik om afgode soos hul voorvaders in Egipte te dien óf om die HERE in opregtheid en waarheid te dien waarop hy dan verklaar: ……..,maar ek en my huis, ons sal die HERE dien. [26.08.2016] Die Volksverootmoedigingsaksie (VVA) wil positiewe en opbouende boodskappe aan jou stuur. Sluit by ons gebedsgroep

 

aan. www.bidsaam.co.za. Ons wil nie alleenlik positiewe en opbouende boodskappe stuur nie, maar ook geestelike

boodskappe om mekaar te bemoedig en te versterk om ons oorhoofse doel na te streef naamlik om tot eer van God

Drie-enig volksgenote in verootmoediging te verenig. STOP [05.08.2016]

Die Volksverootmoedigingsaksie. Ons Volk het van God en sy Woord afgedwaal.
© Kopiereg - Bidsaam : Afstanddoening : Ontwerp
bidsaam

SMS Geestelike Boodskappe

Die meeste van ons het een of meer gelofte of belofte aan die HERE gemaak. Dit kan ‘n huweliksbelofte, ‘n doopbelofte of ander belofte wees. Mag ons volgens Ps: 61:9 hierdie beloftes dag ná dag betaal. Ons voorvaders het egter ‘n Gelofte aan die HERE by Bloedrivier gamaak en elkeen van ons daartoe verbind. Mag ons hierdie Gelofte eersdaags nakom en die belangrike deel dat ons dit aan ons kinders sal oordra, getrou sal doen volgens hierdie deel van die Gelofte: ….en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte… [01.12.2017] Hierdie gebod in die 10 gebooie het ‘n belofte en dit bly ons verantwoordelikheid. As kinders moet ons aan hulle eer betoon solank as wat hulle leef en hierby ingesluit is uiteraard ook ons maatskaplike verantwoodelikheid, nl om toe te sien dat ons ouers deurgaans wanneer hulle oud is nie in verwaarlosing en/of eensaamheid verval nie. In hoe ‘n mate die toestand in ons land toegeskryf kan word aan hierdie nie-nakoming van die gebod kan wel gevra word, aangesien baie van ons ouers hulle juis in hierdie omstandighede bevind. Eksodus 20:12 [25.10.2017] Die bevestiging wat Jesus in hierdie versie in Mark 11:24 gee, bly ons versekering dat as ons inderdaad glo, ons sal ontvang wat ons vra. Dit beteken dat die gebed sonder geloof niks beteken nie. Die HERE vereis volle geloofsvertroue van Sy volgelinge wanneer hulle Hom iets in gebed vra. Daar word baie gebid vir die land en ons volk vir geestelik herlewing wat voorafgegaan moet word met ware en opregte verootmoedig- ing. Daar word ook vir geregtigheid, wet en orde, en baie ander dinge gebid en die sensitiewe waarnemer kan reeds beantwoording van die gebede waarneem. Miskien nie soos ons dit graag sou wou hê nie. Ons moet in hierdie opsig leer om in Sy wil te berus. [18.09.2017] Ons wil dikwels die stryd op vleeslike vlak voer en besef nie dat God in beheer en instaat is om vestings neer te werp nie (2Kor. 10:4). Ons beleef inderwaarheid dat Hy besig is om vestings neer te werp en baie van ons neem dit nie sodanig waar nie. Hy bly getrou. Ons eie getrouheid word deur Hom  vereis en laat ons nie daarin verslap nie. [31.07.2017] Verdeeldheid in ‘n gesin, gemeenskap of volk is vernietigend. Dit is tans waarskynlik die enkele grootste probleem in ons land. Laat ons almal waak daarteen om nie op enige manier verdeeldheid te saai nie. [19.05.2017] Ons beleef tye van onsekerheid, onrus en spanning. Ons troos is dat God in beheer is en as ons tot inkeer kom en ons bekeer, dan kan ons tye van verkwikking van die aangesig van die HERE beleef. Mag dit in hierdie dae ‘n werklikheid in elkeen van ons lewe wees of word, sodat genesing in ‘n siek land en wêreld kan plaasvind. (Hand 3:19). [14.04.2017] Wie vader of moeder (seun of dogter) bo My liefhet, is My nie waardig nie (Mat.10:37). Wanneer Christus toewyding  en liefde vir Hom vereis, beteken dit alles. In die volkome huisgesin is dit egter moontlik omdat elkeen hierdie eis behoort te verstaan. [09.03.2017] As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die Here die stad nie bewaar nie,… (Ps.127:1). Hierdie waarheid word dikwels uit die oog verloor en kan ons nie verstaan wanneer dinge binne die huisgesin, gemeente en volk nie uitwerk en volgens beplanning verloop nie. Laat ons weereens besef dat alles wat ons aanpak en beplan met die HERE as enigste fondament gedoen moet word. [25.01.2017] Diegene van ons wat ons met die Gelofte van Bloedrivier en ander geloftes vereenselwig het sopas weer die geleentheid gehad om ,te betaal’. Ons moet nie nalaat om alle beloftes wat gemaak is, na te kom nie. Kyk gerus na Jan van Riebeeck se gebed, sy Gelofte van 6 April 1654, die Bloedriviergelofte (1838) en die Paardekraalgelofte (1880). Inderdaad ‘n volk wat uit ‘n Christelike embrio gebore is. In FA Venter se boek Golfteland verwoord hy Sarel Cilliers se kommer oor die hou van die Gelofte deur die nageslag, soos volg: ,,As die nageslag die gelofte nie in ere hou nie, sal Hy dit nie teen hulle in rekening bring en hulle oorlewer aan die swart geweld wat ons nou aandurf nie?” [22.12.2016] Efes. 6:11 kan nie te veel beklemtoon word nie. Ons beleef dit toenemend op ‘n daaglikse basis en ons moet ernstig waak daarteen dat ons nie deur die wêreldstroom meege- sleur en eendag lou bevind sal word nie. Sy genade en ons toewyding aan Hom sal ons hierteen bewaar. Sy volle wapenrusting is waarheid, geregtigheid, die bereidheid vir die evangelie van vrede, geloof, verlossing, die woord van God en bid in die Gees… (Efes. 6:13-18). Lees dit gerus. [30.11.2016] Waar daar tans oproepe tot ware en opregte veroot- moediging gemaak en kerklike en ander byeenkomste gehou word, gee 2 Kor 7:10 ‘n duidelike riglyn oor die gevolg van ware droefheid, hartseer of spyt, naamlik ‘n onberoulike bekering tot redding. Die res van die vêrs sê egter dat die droefheid van die wêreld werk die dood. Die opregtheid van verootmoediging kan derhalwe nie oorbeklemtoon word nie. Dit moet ‘n voortdurende proses van opregte oorgawe aan die HERE wees wat in ons lewensstyl waargeneem word. [19.11.2016] Hierdie versoek of eerder opdrag aan Timotheus (2:8) is nog net so van toepassing op ons as individu maar ook as volk wat met ‘n diepe introspeksie sal moet toegee dat dit nie meer toegewy nagekom word nie. Die tyd hiervoor is oorryp. Word daarom deel van die Verootmoedigingsgebeds- vereniging. [27.10.2016] In 1 Tim 3 vers 4 word daar na die huisgesin verwys. ‘n Gedissiplineerde kind is ‘n gelukkige kind en die manne het hierdie Godgegewe verantwoordelikheid. Dit geld vir alle opsieners- ampte. Lees gerus 1 Tim. 3 in die verband. [08.10.2016] Die waarde van ‘n volledige en gelukkige gesin kan nie bereken word. Dit is dié bousteen van ‘n volk. Die moeder is die persoon wat die gesin bymekaar hou, daarom is haar waarde vêr bo dié van korale. [14.09.2016]  In die Beloofde land bring Josua die volk Israel met sy laaste woorde voor ‘n definitiewe keuse naamlik om afgode soos hul voorvaders in Egipte te dien óf om die HERE in opregtheid en waarheid te dien waarop hy dan verklaar: ……..,maar ek en my huis, ons sal die HERE dien. [26.08.2016] Die Volksverootmoedigingsaksie (VVA) wil positiewe en opbouende boodskappe aan jou stuur. Sluit by ons gebedsgroep aan. www.bidsaam.co.za. Ons wil nie alleenlik positiewe en opbouende boodskappe stuur nie, maar ook geestelike

boodskappe om mekaar te bemoedig en te

versterk om ons oorhoofse doel na te streef

naamlik om tot eer van God Drie-enig volksgenote

in verootmoediging te verenig. STOP [05.08.2016]

Ons stuur gereeld geestelike boodskappe per SMS aan belangstellendes.
Indien u nie tans ons SMS boodskappe ontvang nie en dit graag sou wou ontvang, stuur gerus ‘n e-pos met u selnommer na vva@bidsaam.co.za en ons plaas u op die SMS verspreidingslys.
Boodskappe