Die Volksverootmoedigingsaksie. Ons Volk het van God en sy Woord afgedwaal.

Volledige Dokument - VGV

bidsaam
© Kopiereg - Bidsaam : Afstanddoening : Ontwerp
DIE VEROOTMOEDIGINGS-GEBEDSVERENIGING (VGV) Die Verootmoedigings-gebedsvereniging (VGV) is op 22 Junie 2014 in die lewe geroep nadat Geloftevolksgenote die behoefte vir opregte en verootmoedigende gebed vir hierdie volk aan ds. Danie Steyn genoem het. Inhoud 1. Agtergrond en motivering 2. Openingsboodskap (samevatting) –  Ds. Danie Steyn 3. Missie van die VGV 4. Praktiese uitvoering van die missie deur selvorming 5. Kwalifikasie van ‘n leier (leidster) 6. Instemmingsonderneming 1. DIE VEROOTMOEDIGINGS-GEBEDSVERENIGING (VGV) AGTERGROND Die Verootmoedigings-gebedsvereniging (VGV) is op 22 Junie 2014 in die lewe geroep nadat Geloftevolksgenote die behoefte vir opregte en verootmoedigende gebed vir hierdie volk aan ds. Danie Steyn genoem het. Die oorsaak van die toestand waarin ons, ons tans bevind, word voorts oorsigtelik aangedui. 1. MISLEIDING 1.1. Hieronder moet ons verstaan dat daar deur die eeue heen ernstige aanvalle teen die Christendom geloods is. Dit word        deur die gees van die Antichris en sy handlangers aangevuur. Veral in die laaste paar dekades is die leerstellings van die        Skrif aangetas en betwyfel met die doel om Christus en ander godsdienstige leiers en afgode gelyk te stel. lynreg teen        die Bybel (Gal18), (Hand 4:12) en (1Tim 2:5) ens. 1.2. Volgens sommige Teologiese leerstellings word die opstanding van Jesus betwyfel. Die siening is vanuit die verderf gebore        en het groot verwarring onder ons mense gebring. Weer eens ’n poging van die duiwel wat verwarring saai. 1.3. Verder was die bestaan al dan nie van die Satan en die Hel betwis. Baie,  met swak geloof,  was so geskok dat die        werklikheid van die Bybel betwyfel is, en so word die geestelike fondamente van die eertydse onbesproke Woord van God,        vir vele geskud en hulle geloof deur so `n brutale misleiding verswak. 1.4. Die besprekinge oor die homoseksualiteit wat in tydskrifte en op allerlei wyse bespreek is: Dié sonde word deur die Ou        en NT volstrek veroordeel. Dat dit kerklik op hoë vlak bespreek word, het ernstige twyfel gesaai. Om oor die moontlike       goedkeuring daaroor te redeneer, is ononderhandelbaar. 1.5. In dié klimaat het die eerbied vir die Bybel en geloof by vele begin wankel. Daarby het kerke wat eensgesind moes        saamwerk, eie kontroversiële leerstellings en skokkende valshede verkondig en daardeur verwarring bewerk in vele harte        van ons mense. 2. GEESTELIKE AFDWALING EN VERVAL. 2.1. Die klem wat vroeër op evangelisasie gelê het, maw. om die volk in geestelike nood terug te roep deur die verkondiging      van die ware redding in Jesus Christus, het in vele gemeentes nie meer bestaan nie. Leiers het óf afgekoel, óf geestelik         lui geword om siele soekers te word. Huisbesoek is gestaak by talle, en arme sondaars het hulle eie pad geloop, soos        skape sonder herder. Ons moet die Here bid om weer terug te keer tot ’n geestelike ontwaking om die evangelie suiwer        en onverskrokke te verkondig dat soekende en afgedwaalde mense weer nuut kan word. Dank God waar dit nog        plaasvind.        Daar is ’n noodgeroep tot ’n slapende kerk in die algemeen. 2.2. Baie van ons voksgenote, wat nog aan ’n kerk behoort, leef in `n liberale atmosfeer sonder ware wedergeboorte deur        die Heilige Gees. So dwaal massas, leef in sonde,  en verval later in diepe ongeloof. 2.3. Dit is oor dié afwykende massas  waaroor  ons, ons voor God wil verootmoedig, sodat die Heilige Gees ons mede        Geloftevolk weer in ware geloof mag verenig in Jesus Christus. Ja, dat hulle toegerus mag word met die wapenrusting        van God, sodat hulle die blye evangelie mag uitdra aan almal waartoe die Here hulle lei. 2. OPENINGSBOODSKAP DEUR DS DANIE STEYN TYDENS DIE FORMELE AANVANG VAN DIE VEROOTMOEDIGINGSGEBEDSVERENIGING (VGV) OP 22 JUNIE 2014 1. Jesus en `n paar dissipels was op pad met `n besondere Missie; om die koninkryk van God te verkondig. Dit kan in `n         sin vergelyk word met ons klein groepie wat ook op weg is om `n soortgelyke Missie te vervul. Met bravade het een         dissipel gesê dat hy Jesus sal volg waar Hy ook al sal gaan (Lukas 9;57). Met `n skok beluister hy die antwoord van         Jesus in (vers 58): ,,Jakkalse het gate  en voëls het neste, maar die Seun van die mens het geen plek waar Hy sy hoof         kan neerlê nie.” Eintlik wil Jesus hom laat verstaan, dat om Hom te volg baie moeilik sal wees, jy sal alles moet opoffer.         Die dissipel moenie dink dat dit vir hom enige materiële voordeel sal inhou nie. So sal elkeen van julle, begin by my,         moet rekening hou van wat dit meebring om Jesus te volg. Hier vind dus `n sifting plaas, besluit of jy nog wil voortgaan         met hierdie gebedsopdrag. 2. Toe sê Jesus in (vers 59): aan `n ander, ,,Volg My.” Nou kom die probleem wat so dikwels by ons voorkom; die dissipel         sê, MAAR laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. Die antwoord van die Meester was baie skerp: ,,Laat die         dooies hul eie dooies begrawe; maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God.” Die Heiland was nie onsimpatiek nie,         dit het gegaan om `n sekere Oosterse gebruik om met `n begrafnis talle seremoniële gebruike toe te pas wat dae lank         kon duur.         As ons Jesus wil volg, moet ons dit dadelik doen sonder veel versuim, die tyd is kort en die hoofsaak is die verkondiging         van die koninkryk van God. 3. `n Ander een het ook gesê dat hy Jesus sal volg, maar weer  eens kom dieselfde; MAAR. Hy wou eers van sy  mense        afskeid neem (volgens vers 61). Weer was dit `n lang tydperk wat sou verloop voordat hy Jesus sou kon volg, dan volg        in (vers 62) die geweldige verdoemende antwoord van Jesus wat sê; ,,Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en        agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie”. Met ander woorde, sy saak was nie eers reg nie, so iemand staan        nog in die duisternis terwyl hy binne die kring van dissipels verkeer. Iemand het gesê; daar is mense, binne die kerk,        maar buite die koninkryk van God. 4. Hier word die toets aan ons almal aangelê. Is ek so oorgegee, of staan daar nog iets tussen jou en God. (Jesaja 59:1,2);        ,KYK, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie; maar julle        ongeregtighede het `n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg,        sodat Hy nie hoor nie.”   Steek dus jou hand in eie boesem en doen ernstige ondersoek en maak seker of jy saam met Jesus Christus die Missie wil volvoer onder Sy voorwaardes.   Hier gaan dit om die MISSIE om in gebed voor God, jou volkome te verootmoedig vir vele van ons volksgenote wat verlore is, sodat hulle gered kan word en die blye evangelie verder kan uitdra as nuwe mense wat uit die duisternis geroep is. (1Petrus 2:9). 3. DIE MISSIE VAN DIE VEROOTMOEDIGINGS-GEBEDSVERENIGING (VGV) 1. Dit is ‘n nie-winsgewende gebedsvereniging wat gestig is deur ‘n aantal Heilige Gees vervulde Afrikaner Geloftevolks-        genote wat besorg is oor talle mede-volksgenote wat afgewyk het van die Christelike Weg, Waarheid en Lewe en in        duisternis leef. 2. Die doel van die gebedsvereniging is om in diepe verootmoediging en in gebrokenheid voor God neer te buig met vaste         vertroue dat talle volksgenote deur ‘n grondige wedergeboorte, Jesus Christus, ons Verlosser en Saligmaker sal ontmoet        om daardeur ligdraers te wees volgens Handelinge 1:8: “maar julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom,        en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde”. 3. Alle aktiwiteite van hierdie Vereniging sentreer primêr om die handhawing van die Skrifgefundeerde waardes en deur        die verkondiging en uitbreiding van die Blye Evangelie wat gestalte in die redding van alle mense moet kry. 4. Alles met ‘n vleeslike ingesteldheid, alle vorme van kerkisme en partypolitiek asook die erkenning en propagering van        alle nie-Bybelse denkrigtings en -strominge, val buite die raamwerk en aktiwiteite van die missie van hierdie vereniging. 5. As geroepenes wil ons met algehele oorgawe aan Jesus Christus, die sout en lig in die wêreld wees in ‘n tyd van die        toenemende manifestasie van ‘n Nuwe Wêreld Orde, sodat die ware evangelieboodskap tot alle mense kan deurdring tot        redding deur die bloed van Jesus Christus en die vervulling met die Heilige Gees (Efes 5:18).  4. PRAKTIESE UITVOERING VAN DIE MISSIE VAN DIE VEROOTMOEDIGINGS-GEBEDSVERENIGING (VGV)   Die praktiese implimentering van selvorming: 1. Die Algemene Vergadering bestaan uit ‘n aantal amptelike rigtinggewende lede belas met die uitvoering van die Missie,         om wanneer nodig te vergader om verdere leiding te bied. 2. Om die bal aan die rol te kry moet selvorming spontaan plaasvind en kan ‘n lid van die Algemene Vergadering of enige         persoon wat die Missie onderskryf, met ‘n sel begin. 3. Elke lid van ‘n gestigde sel, kan weer op hulle beurt met persone wat hulle goed ken en wat die Missie sal onderskryf        met ‘n sel of selle begin. Sodanig kan persone oor die land deelneem om ‘n verenigde gebedskrag te vorm. ‘n Sel kan        uit een persoon, ‘n gesin of meer persone bestaan. 4. In alle gevalle moet met Johan de Beer (082-4584945 of faks: 0866288114 of vva@bidsaam.co.za) geskakel word om        die nodige inligtingsvorms te bekom. Die voltooide vorm moet teruggestuur word sodat ‘n nommer aan die sel uitgereik        kan word vir verdere kommunikasie en kontrolering. Die persoon wat leiding neem reël saam met die ander lede die tyd,        plek en datum vir die eerste byeenkoms. In die meeste gevalle sal hierdie persoon ook die leier van die sel wees en moet        die vorm voltooi, onderteken en terugstuur. Dit geld ook vir ‘n individu wat deel van die VGV wil word. 5. Tydens die vergadering open die leier met ‘n gepaste Skriflesing, lê dit kortliks uit en vra dat iemand met gebed open.         In die geval van net een persoon geld ‘n eie gebedsprogram. 6. Daar kan `n kort bespreking plaasvind om mekaar aan te moedig. Indien moontlik kan `n paar liedere gesing word,        waarna tot gebed oorgegaan word. Mense moet nie te lank bid nie, sodat indien almal reeds gebid het, hulle weer kan bid        soos die Heilige Gees hulle lei. 7. Met die afsluiting word besluit waar en wanneer daar weer byeengekom gaan word. Die leier kan iemand anders vra om        die volgende keer die opening waar te neem. 8. Daar moet met oorgawe en ootmoed ingetree word vir die veragterde vleeslike volk om deur God se Gees terug te keer         tot `n ware metanoia (sinsverandering) soos Paulus gevoel het oor sy eie volk wat afgedwaal het (Rom 9:3). Daar moet         ook in gehoorsaamheid aan God se opdrag volgens Hand 1:8 vir die massa ongereddes gebid word, terwyl `n persoonlike         getuienis en gesprek onder leiding van die Heilige Gees, `n groot bydrae kan maak. 9. Elke lid van die betrokke sel moet biddend soek na ander mense wat die Missie sal onderskryf, om by hulle sel aan te         sluit. 10. Die uitbreiding en vorming van die plaaslike sel(le) moet voortdurend plaasvind. Dink aan vriende, iemand oral in die         land, verduidelik kortliks en vra dringend om met Johan de Beer te skakel om al die inligting te kry om so gou as moontlik         ‘n sel te begin. 11. Die Algemene Vergadering sal later verneem hoe die Here onderneem in eerlike toegewyde harte met diepe ootmoed. God seen u! Indien u nie e-pos, internet of faks toegang het nie, maak van ‘n vriend s’n gebruik! 5. DIE KWALIFIKASIE VAN `N LEIER (LEIDSTER) VAN `N GEBEDSGROEP VOLGENS DIE MISSIE VAN DIE VEROOTMOEDIGINGS-GEBEDSVERENIGING (VGV)   Baie gelowiges wat hoor dat hulle leiding moet neem klap dadelik toe en sê: ,ek is nie bevoeg nie.’ Dit is dalk jy wat die sinnetjie so pas gelees het, maar indien jy verder lees sal jy besef dat jy juis die uitgeknipte een is. Jy het net nie geweet wat die taak van `n leier is nie. Lees verder!! 1. Die kwalifikasie is eenvoudig. Jy hoef nie geleerd te wees nie, net `n ware gelowige. 2. Jy vind `n paar mense wat jy ken en weet dat hulle die Missie, soos jy, steun. 3. Reël `n tyd en plek waar julle bymekaar kom. Dit hoef nie baie te wees nie, al is dit net drie of vier. As almal sit, sal jy        byvoorbeeld sê: Baie welkom by ons eerste byeenkoms. Ons vorm nou `n gebedsel wat saamgekom het om te bid volgens die Missie van die VGV wat aan my gestuur is. Ons gebedsgroep sal ook `n nommer ontvang... (Nou kan jy die kort Missie net vir die eerste byeenkoms voorlees wat jy op skrif ontvang het. (Indien jy meen dat jy die woorde nie mooi agtermekaar sal onthou nie, lees wat ek voorgestel het), dit is maklik.   4. Indien verkies kan jy voor die byeenkoms met een van die gebedsvriende reël om `n stukkie uit die Bybel te lees, dit         kan kort wees, of so lank as die persoon wil, óf jy kan self `n stukkie lees. 5. Dieselfde doen jy met die gebed, vra iemand om met gebed te open, vra vooraf, óf as jy wil, kan jy `n kort gebed doen,        bv. LIEWE HERE, BAIE DANKIE DAT ONS OU GROEPIE KAN SAAM KOM OM U NAAM AAN TE ROEP. U WEET VAN DIE NOOD        VAN ONS MENSE EN DIE MOEILIKE OMSTANDGHEDE WAARIN ONS LEEF. HOOR ONS GEBEDE AS ONS IN DIEP        AFHANKLIKHEID VAN U VRA DAT U ONS SAL VERHOOR... (en so kan u verder bid soos die Here jou lei). 6. Gee dan geleentheid vir kort gebede, sodat hulle vir die tweede keer of meer, weer kan bid. Wanneer almal klaar is, kan        jy iemand vra om af te sluit. Jy kan dit self doen.   Nou is julle klaar. So maklik soos dit. OORDINK DIT BIDDEND EN VOLTOOI DIE VORM 6. GRONDIGE INSTEMMING TOT DIE MISSIE VAN DIE VEROOTMOEDIGINGS-GEBEDSVERENIGING (VGV) OM DEEL TE WEES VAN SELVORMING 1.  Naam van die leier/individu................................................................................................ 2.  e-posadres......................................................................................................................... 3.  Selfoonnommer.................................................................................................................. 4.  Posadres……..................................................................................................................... 5.  Datum.................................................................................................................................. Hiermee stem ek, die ondergetekende, saam met die inligtingstukke en Missie van die gebedsvereniging aan my voorgelê, en sal DV binne die inhoudelike gegewens en motief tot eer van God handel, en sal ander in dier voege inlig wie ook wil deelneem. Ek/ons sal gedurig met introspeksie streef na algehele oorgawe en ware heiligmaking om also as geesvervuldes die NAAM van Jesus groot te maak en te eer. Naam………………………………………….. Geteken........................................................ Met ontvangs van die vorm sal ‘n selnommer aan die gestigde sel uitgereik word om oorvleueling uit te skakel en vir verdere kommunikasie en kontrolering. Johan de Beer – 082-4584945 – vva@bidsaam.co.za  Faks nr.:  086-6288114 DOEN DIT VANDAG! – MOENIE UITSTEL NIE! – DIE TYD IS MIN! VIND LEIERS! – VERSPREI DIE BOODSKAP! – MAAK AFSKRIFTE! Indien u nie e-pos, internet of faks toegang het nie, maak van ’n vriend s’n gebruik!
VGV
Die Volksverootmoedigingsaksie. Ons Volk het van God en sy Woord afgedwaal.
© Kopiereg - Bidsaam : Afstanddoening : Ontwerp
bidsaam

Volledige Dokument - VGV

DIE VEROOTMOEDIGINGS-GEBEDSVERENIGING (VGV) Die Verootmoedigings-gebedsvereniging (VGV) is op 22 Junie 2014 in die lewe geroep nadat Geloftevolksgenote die behoefte vir opregte en verootmoedigende gebed vir hierdie volk aan ds. Danie Steyn genoem het. Inhoud 1. Agtergrond en motivering 2. Openingsboodskap (samevatting) –  Ds. Danie     Steyn 3. Missie van die VGV 4. Praktiese uitvoering van die missie deur     selvorming 5. Kwalifikasie van ‘n leier (leidster) 6. Instemmingsonderneming 1. DIE VEROOTMOEDIGINGS-GEBEDSVERENIGING (VGV) AGTERGROND Die Verootmoedigings-gebedsvereniging (VGV) is op 22 Junie 2014 in die lewe geroep nadat Geloftevolks- genote die behoefte vir opregte en verootmoedigende gebed vir hierdie volk aan ds. Danie Steyn genoem het. Die oorsaak van die toestand waarin ons, ons tans bevind, word voorts oorsigtelik aangedui. 1. MISLEIDING 1.1. Hieronder moet ons verstaan dat daar deur die eeue heen ernstige aanvalle teen die Christendom geloods is. Dit word deur die gees van die Antichris en sy handlangers aangevuur. Veral in die laaste paar dekades is die leerstellings van die Skrif aan- getas en betwyfel met die doel om Christus en ander godsdienstige leiers en afgode gelyk te stel. Lynreg teen die Bybel (Gal18), (Hand 4:12) en (1Tim 2:5) ens. 1.2. Volgens sommige Teologiese leerstellings word die opstanding van Jesus betwyfel. Die siening is vanuit die verderf gebore en het groot verwarring onder ons mense gebring. Weer eens ’n poging van die duiwel wat verwarring saai. 1.3. Verder was die bestaan al dan nie van die Satan en die Hel betwis. Baie,  met swak geloof,  was so geskok dat die werklikheid van die Bybel betwyfel is, en so word die geestelike fondamente van die eertydse onbesproke Woord van God, vir vele geskud en hulle geloof deur so `n brutale misleiding verswak. 1.4. Die besprekinge oor die homoseksualiteit wat in tydskrifte en op allerlei wyse bespreek is: Dié sonde word deur die Ou en NT volstrek veroordeel. Dat dit kerklik op hoë vlak bespreek word, het ernstige twyfel gesaai. Om oor die moontlike       goedkeuring daaroor te redeneer, is ononder- handelbaar. 1.5. In dié klimaat het die eerbied vir die Bybel en geloof by vele begin wankel. Daarby het kerke wat eensgesind moes saamwerk, eie kontroversiële leerstellings en skokkende valshede verkondig en daardeur verwarring bewerk in vele harte van ons mense. 2. GEESTELIKE AFDWALING EN VERVAL. 2.1. Die klem wat vroeër op evangelisasie gelê het, maw. om die volk in geestelike nood terug te roep deur die verkondiging van die ware redding in Jesus Christus, het in vele gemeentes nie meer bestaan nie. Leiers het óf afgekoel, óf geestelik        lui geword om siele soekers te word. Huisbesoek is gestaak by talle, en arme sondaars het hulle eie pad geloop, soos skape sonder herder. Ons moet die Here bid om weer terug te keer tot ’n geestelike ontwaking om die evangelie suiwer en onverskrokke te verkondig dat soekende en afgedwaalde mense weer nuut kan word. Dank God waar dit nog        plaasvind.        Daar is ’n noodgeroep tot ’n slapende kerk in die algemeen. 2.2. Baie van ons voksgenote, wat nog aan ’n kerk behoort, leef in `n liberale atmosfeer sonder ware wedergeboorte deur die Heilige Gees. So dwaal massas, leef in sonde,  en verval later in diepe ongeloof. 2.3. Dit is oor dié afwykende massas  waaroor  ons, ons voor God wil verootmoedig, sodat die Heilige Gees ons mede Geloftevolk weer in ware geloof mag verenig in Jesus Christus. Ja, dat hulle toegerus mag word met die wapenrusting van God, sodat hulle die blye evangelie mag uitdra aan almal waartoe die Here hulle lei. 2. OPENINGSBOODSKAP DEUR DS DANIE STEYN TYDENS DIE FORMELE AANVANG VAN DIE VEROOTMOEDIGINGSGEBEDSVERENIGING (VGV) OP 22 JUNIE 2014 1. Jesus en `n paar dissipels was op pad met `n besondere Missie; om die koninkryk van God te verkondig. Dit kan in `n sin vergelyk word met ons klein groepie wat ook op weg is om `n soortgelyke Missie te vervul. Met bravade het een dissipel gesê dat hy Jesus sal volg waar Hy ook al sal gaan (Lukas 9;57). Met `n skok beluister hy die antwoord van Jesus in (vers 58): ,,Jakkalse het gate  en voëls het neste, maar die Seun van die mens het geen plek waar Hy sy hoof kan neerlê nie.” Eintlik wil Jesus hom laat verstaan, dat om Hom te volg baie moeilik sal wees, jy sal alles moet opoffer.        Die dissipel moenie dink dat dit vir hom enige materiële voordeel sal inhou nie. So sal elkeen van julle, begin by my, moet rekening hou van wat dit meebring om Jesus te volg. Hier vind dus `n sifting plaas, besluit of jy nog wil voortgaan met hierdie gebedsopdrag. 2. Toe sê Jesus in (vers 59): aan `n ander, ,,Volg My.” Nou kom die probleem wat so dikwels by ons voorkom; die dissipel sê, MAAR laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. Die antwoord van die Meester was baie skerp: ,,Laat die dooies hul eie dooies begrawe; maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God.” Die Heiland was nie onsimpatiek nie, dit het gegaan om `n sekere Oosterse gebruik om met `n begrafnis talle seremoniële gebruike toe te pas wat dae lank kon duur.        As ons Jesus wil volg, moet ons dit dadelik doen sonder veel versuim, die tyd is kort en die hoofsaak is die verkondiging van die koninkryk van God. 3. `n Ander een het ook gesê dat hy Jesus sal volg, maar weer  eens kom dieselfde; MAAR. Hy wou eers van sy  mense afskeid neem (volgens vers 61). Weer was dit `n lang tydperk wat sou verloop voordat hy Jesus sou kon volg, dan volg in (vers 62) die geweldige verdoemende antwoord van Jesus wat sê; ,,Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie”. Met ander woorde, sy saak was nie eers reg nie, so iemand staan nog in die duisternis terwyl hy binne die kring van dissipels verkeer. Iemand het gesê; daar is mense, binne die kerk, maar buite die koninkryk van God. 4. Hier word die toets aan ons almal aangelê. Is ek so oorgegee, of staan daar nog iets tussen jou en God. (Jesaja 59:1,2); KYK, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie; maar julle ongeregtighede het `n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg,        sodat Hy nie hoor nie.”   Steek dus jou hand in eie boesem en doen ernstige ondersoek en maak seker of jy saam met Jesus Christus die Missie wil volvoer onder Sy voorwaardes. Hier gaan dit om die MISSIE om in gebed voor God, jou volkome te verootmoedig vir vele van ons volksgenote wat verlore is, sodat hulle gered kan word en die blye evangelie verder kan uitdra as nuwe mense wat uit die duisternis geroep is. (1Petrus 2:9). 3. DIE MISSIE VAN DIE VEROOTMOEDIGINGS- GEBEDSVERENIGING (VGV) 1. Dit is ‘n nie-winsgewende gebedsvereniging wat gestig is deur ‘n aantal Heilige Gees vervulde Afrikaner Geloftevolksgenote wat besorg is oor talle mede-volksgenote wat afgewyk het van die Christelike Weg, Waarheid en Lewe en in        duisternis leef. 2. Die doel van die gebedsvereniging is om in diepe verootmoediging en in gebrokenheid voor God neer te buig met vaste vertroue dat talle volksgenote deur ‘n grondige wedergeboorte, Jesus Christus, ons Verlosser en Saligmaker sal ontmoet om daardeur ligdraers te wees volgens Handelinge 1:8: “maar julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde”. 3. Alle aktiwiteite van hierdie Vereniging sentreer primêr om die handhawing van die Skrifgefundeerde waardes en deur die verkondiging en uitbreiding van die Blye Evangelie wat gestalte in die redding van alle mense moet kry. 4. Alles met ‘n vleeslike ingesteldheid, alle vorme van kerkisme en partypolitiek asook die erkenning en propagering van alle nie-Bybelse denkrigtings en -strominge, val buite die raamwerk en aktiwiteite van die missie van hierdie vereniging. 5. As geroepenes wil ons met algehele oorgawe aan Jesus Christus, die sout en lig in die wêreld wees in ‘n tyd van die toenemende manifestasie van ‘n Nuwe Wêreld Orde, sodat die ware evangeliebood- skap tot alle mense kan deurdring tot redding deur die bloed van Jesus Christus en die vervulling met die Heilige Gees (Efes 5:18).  4. PRAKTIESE UITVOERING VAN DIE MISSIE VAN DIE VEROOTMOEDIGINGS-GEBEDSVERENIGING (VGV)  Die praktiese implimentering van selvorming: 1. Die Algemene Vergadering bestaan uit ‘n aantal amptelike rigtinggewende lede belas met die uit- voering van die Missie, om wanneer nodig te vergader om verdere leiding te bied. 2. Om die bal aan die rol te kry moet selvorming spontaan plaasvind en kan ‘n lid van die Algemene Vergadering of enige persoon wat die Missie onder- skryf, met ‘n sel begin. 3. Elke lid van ‘n gestigde sel, kan weer op hulle beurt met persone wat hulle goed ken en wat die Missie sal onderskryf met ‘n sel of selle begin. Sodanig kan persone oor die land deelneem om ‘n verenigde gebedskrag te vorm. ‘n Sel kan uit een persoon, ‘n gesin of meer persone bestaan. 4. In alle gevalle moet met Johan de Beer (082- 4584945 of faks: 0866288114 of vva@bidsaam.co .za) geskakel word om die nodige inligtingsvorms te bekom. Die voltooide vorm moet teruggestuur word sodat ‘n nommer aan die sel uitgereik kan word vir verdere kommunikasie en kontrolering. Die persoon wat leiding neem reël saam met die ander lede die tyd, plek en datum vir die eerste byeenkoms. In die meeste gevalle sal hierdie persoon ook die leier van die sel wees en moet        die vorm voltooi, onderteken en terugstuur. Dit geld ook vir ‘n individu wat deel van die VGV wil word. 5. Tydens die vergadering open die leier met ‘n gepaste Skriflesing, lê dit kortliks uit en vra dat iemand met gebed open.         In die geval van net een persoon geld ‘n eie gebedsprogram. 6. Daar kan `n kort bespreking plaasvind om mekaar aan te moedig. Indien moontlik kan `n paar liedere gesing word, waarna tot gebed oorgegaan word. Mense moet nie te lank bid nie, sodat indien almal reeds gebid het, hulle weer kan bid soos die Heilige Gees hulle lei. 7. Met die afsluiting word besluit waar en wanneer daar weer byeengekom gaan word. Die leier kan iemand anders vra om die volgende keer die opening waar te neem. 8. Daar moet met oorgawe en ootmoed ingetree word vir die veragterde vleeslike volk om deur God se Gees terug te keer tot `n ware metanoia (sinsver- andering) soos Paulus gevoel het oor sy eie volk wat afgedwaal het (Rom 9:3). Daar moet ook in gehoorsaamheid aan God se opdrag volgens Hand 1:8 vir die massa ongereddes gebid word, terwyl `n persoonlike getuienis en gesprek onder leiding van die Heilige Gees, `n groot bydrae kan maak. 9. Elke lid van die betrokke sel moet biddend soek na ander mense wat die Missie sal onderskryf, om by hulle sel aan te sluit. 10. Die uitbreiding en vorming van die plaaslike sel(le) moet voortdurend plaasvind. Dink aan vriende, iemand oral in die land, verduidelik kortliks en vra dringend om met Johan de Beer te skakel om al die inligting te kry om so gou as moontlik ‘n sel te begin. 11. Die Algemene Vergadering sal later verneem hoe die Here onderneem in eerlike toegewyde harte met diepe ootmoed. God seen u! Indien u nie e-pos, internet of faks toegang het nie, maak van ‘n vriend s’n gebruik! 5. DIE KWALIFIKASIE VAN `N LEIER (LEIDSTER) VAN `N GEBEDSGROEP VOLGENS DIE MISSIE VAN DIE VEROOTMOEDIGINGS-GEBEDSVERENIGING (VGV)  Baie gelowiges wat hoor dat hulle leiding moet neem klap dadelik toe en sê: ,ek is nie bevoeg nie.’ Dit is dalk jy wat die sinnetjie so pas gelees het, maar indien jy verder lees sal jy besef dat jy juis die uitgeknipte een is. Jy het net nie geweet wat die taak van `n leier is nie. Lees verder!! 1. Die kwalifikasie is eenvoudig. Jy hoef nie geleerd te wees nie, net `n ware gelowige. 2. Jy vind `n paar mense wat jy ken en weet dat hulle die Missie, soos jy, steun. 3. Reël `n tyd en plek waar julle bymekaar kom. Dit hoef nie baie te wees nie, al is dit net drie of vier. As almal sit, sal jy byvoorbeeld sê: Baie welkom by ons eerste byeenkoms. Ons vorm nou `n gebedsel wat saamgekom het om te bid volgens die Missie van die VGV wat aan my gestuur is. Ons gebeds- groep sal ook `n nommer ontvang... (Nou kan jy die kort Missie net vir die eerste byeenkoms voorlees wat jy op skrif ontvang het. (Indien jy meen dat jy die woorde nie mooi agtermekaar sal onthou nie, lees wat ek voorgestel het), dit is maklik.   4. Indien verkies kan jy voor die byeenkoms met een van die gebedsvriende reël om `n stukkie uit die Bybel te lees, dit kan kort wees, of so lank as die persoon wil, óf jy kan self `n stukkie lees. 5. Dieselfde doen jy met die gebed, vra iemand om met gebed te open, vra vooraf, óf as jy wil, kan jy `n kort gebed doen, bv. LIEWE HERE, BAIE DANKIE DAT ONS OU GROEPIE KAN SAAM KOM OM U NAAM AAN TE ROEP. U WEET VAN DIE NOOD VAN ONS MENSE EN DIE MOEILIKE OMSTANDGHEDE WAARIN ONS LEEF. HOOR ONS GEBEDE AS ONS IN DIEP        AFHANKLIKHEID VAN U VRA DAT U ONS SAL VERHOOR... (en so kan u verder bid soos die Here jou lei). 6. Gee dan geleentheid vir kort gebede, sodat hulle vir die tweede keer of meer, weer kan bid. Wanneer almal klaar is, kan jy iemand vra om af te sluit. Jy kan dit self doen.   Nou is julle klaar. So maklik soos dit. OORDINK DIT BIDDEND EN VOLTOOI DIE VORM 6. GRONDIGE INSTEMMING TOT DIE MISSIE VAN DIE VEROOTMOEDIGINGS-GEBEDSVERENIGING (VGV) OM DEEL TE WEES VAN SELVORMING 1.  Naam van die leier/individu.................................. .............................................................. 2.  e-posadres......................................................... ................................................................ 3.  Selfoonnommer................................................... ............................................................... 4.  Posadres……........................................................ ............................................................. 5.  Datum............................................................... ................................................................... Hiermee stem ek, die ondergetekende, saam met die inligtingstukke en Missie van die gebedsvereniging aan my voorgelê, en sal DV binne die inhoudelike gegewens en motief tot eer van God handel, en sal ander in dier voege inlig wie ook wil deelneem. Ek/ons sal gedurig met introspeksie streef na algehele oorgawe en ware heiligmaking om also as geesvervuldes die NAAM van Jesus groot te maak en te eer. Naam………………………………………….. Geteken........................................................ Met ontvangs van die vorm sal ‘n selnommer aan die gestigde sel uitgereik word om oorvleueling uit te skakel en vir verdere kommunikasie en kontrolering. Johan de Beer – 082-4584945 – vva@bidsaam.co.za  Faks nr.:  086-6288114 DOEN DIT VANDAG! – MOENIE UITSTEL NIE! – DIE TYD IS MIN! VIND LEIERS! – VERSPREI DIE BOODSKAP! – MAAK AFSKRIFTE! Indien u nie e-pos, internet of faks toegang het nie, maak van ’n vriend s’n gebruik!